ss

ss 主要用来显示一些端口服务相关的信息。

显示所有 TCP UDP 连接信息
# ss -tu
Netid State   Recv-Q Send-Q                            Local Address:Port                                     Peer Address:Port
udp  ESTAB   0   0                               10.66.193.160:49795                                    51.15.41.135:ntp
udp  ESTAB   0   0                               10.66.193.160:34809                                    59.46.44.253:ntp
udp  ESTAB   0   0                     2620:52:0:42c0:5054:ff:fee0:d006:47532                           2600:3c01::f03c:91ff:fe93:b0d1:ntp
tcp  ESTAB   0   0                               10.66.193.160:ssh                                     10.66.192.147:36872
Note
/etc/services 中保存着所有端口和服务对应的信息。

results matching ""

  No results matching ""